Смерть тиранiї! Воля народам! Воля людинi!

До чеських i словацьких жовнiрiв

ЧЕХИ! СЛОВАКИ! ВОЯКИ!

Недалеко вас дiються страшнi речi. Кiлька дивiзiй польського i большевицького вiйська та полiцiї виганяє українське населення з його сiл, грабує усе майно, б'є безборонних людей, знущається, мордує десятками i цiлими сотнями, палить хати, кидає дiтей в вогонь. Пограбованих, насильно вигнаних, бiдних, нещасних селян везуть взимi, серед страшних морозiв, гiрше, чим худобу, на вигаання.

Кожний чоловiк, в якого є людське серце, мусить до краю обуритися тим нечуваним масовим людоїдським терором!

Ми, Українськi Повстанцi, виступили до збройної боротьби в оборонi свойого народу, в оборонi людського права i життя! Ми не дозволяємо щоби польсько-большевицькi банди i вiйсько грабували i мордували безкарно наших людей та щоби виганяли насильно з рiдної землi. Будемо боронитися всiма силами проти польсько-большевицьких червоних людоїдiв, якi наслiдують i продовжують ганебну винищувальну роботу Гiтлера. А там, де вимордують i виженуть наших батькiв зi своїх хат - спалимо до решти свої села, щоби лкгаш ворог-людоїд не користав з цих страшних здочинiв, якi доконують на нашому народовi червонi московськi тирани i їх польськi наймити.

ЧЕХИ i СЛОВАКИ! Коли станете на свойому кордонi в Карпатах, гляньте з гiр, як щоночi сотнями кiльометрiв горять хати i цiлi села на просторi 800 км вiд Хребтiв Карпат по долiшнiй Буг! Гляньте, як виганяють там на морбз i снiг та мордують людей, як втiкають там лiсами i ярами, на сйiгу i на морозi старцi, жiнки i дiти, гiрше, як за татарських часiв!

Такi самi жорстокi знущання, масовi морди мирного населення, арештування, розстрiли, вивози на Сибiр i на ледовий пiдбiгуновий океан, зсилки до безконечних концентрацiйних лагерiв, грабунки i терор дiяться сьогоднi в цiлiй Українi!

Хай це буде пересторогою для всiх народiв, якi ще не знають зблизька бiльшовицької практики! Пам'ятайте, що така сама страшна доля чекає в майбутньому i Вашi народи, коли затiсниться над Вами большевицьке ярмо! Бо московсько-большевицькi iмперiалiс-ти приготовляють таку долю для цiлої Європи. Тому сьогоднi перший обов'язок усiх волелюбних демократичних народiв - станути спiльно до оборони й боротьби проти цiєї небезпеки, проти загрози нової, червоної, фашистiвської тотальної тиранiї, яку несе усьому свiтовi московський iмперiалiзм.

Український народ перший впав жертвою московського червоного фашизму i перший вступив до боротьби проти нього. Сьо-годнi цiла Україна, i з нею всi другi краї величезної тюрми народiв СССР, горять в огнi революцiйної повстанської боротьби небувалих розмiрiв. В огнi цiєї боротьби повстає i твориться спiльний визвольний фронт усiх народiв поневолених, i загрожених большевицькою тиранiєю.

Україна кличе Вас, нашi Браття-сусiди, до цього великого дiла.

ЖОВНІРИ ЧЕСЬКО-СЛОВАЦЬКОЇ АРМІЇ!

Ви вояки, але у Вас людське серце i сумлiння. Ми знаємо, що Ви, чехи, i Ви, словаки, - сини культурних, демократичних, полiтично високорозвинених народiв, тому вiримо, що Ви станете разом з нами проти большевицько-польського варварства i людоїдства.

Коли Ви чеснi люди, коли Ви демократи - не слухайте большевицької брехливої пропаганди, не слухайте тих, якi вихваляють червоний тоталiтаризм i кажуть Вам виступати проти українцiв. Не слухайте їх, а допомагайте серцем i дiлом українському народовi в його горю i нещастю i в його героїчнiй боротьбi!

Ми українцi - Вашi найближчi сусiди i найближчi брати. У нас одна слов'янська кров i однаковi демократичнi переконання.

Не помагайте, отже, нiчим ворогам людської свободи, але допомагайте її оборонцям!

Пам'ятайте, що ми, Українськi Повстанцi, боремося за найвищi i найшляхетнiшi вселюдськi iдеали свободи, братерства i рiвноправности всiх народiв, ми боремося за нацiональне i соцiальне визволення, рiвнiсть i справедливiсть кожнього народу i кожньої людини! Ми кровавились за цi iдеали повних три роки в боротьбi проти нiмецької окупацiї - i тепер продовжуємо нашу боротьбу за тi самi iдеали проти окупацiї большевицької.

Не виступайте, отже, проти Українських Повстанцiв, не стрiляйте до нас, але єднайтесь з нами i допомагайте нам. Тим прислужитесь також своїй батькiвщинi, яка рiвно ж загрожена сьогоднi небезпекою большевицького iмперiалiзму.

Слава нашим волелюбним слов'янським братам - Чеським i Словацьким Демократам!

Хай живе спiвпраця i братерство наших народiв!

Хай живе Вiльна, Самостiйна Українська Держава!

Хай живуть вiльнi, самостiйнi держави усiх народiв у братерськiй дружбi i спiвпрацi!

Хай живе новий вiльний свiт на руїнах гiтлерiвської i большевицької тиранiї!

Геть чорний, брунатний i червоний фашизм - ворогiв людської свободи!

Хай живе воля, братерство i соцiяльна справедливiсть усiх народiв i усiх людей!

1946 р.

УКРАЇНСЬКІ ПОВСТАНЦІ