СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Неопубликованные документы и материалы

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГОУ) (Центральный государственный архив общественных объединений Украины, город Киев)

Ф. 1 – коллекция документов Центрального комитета Коммунистической партии Украины

Ф. 62 – коллекция документов Украинского штаба партизанского движения

Ф. 63 – коллекция документов 1-й Украинской партизанской дивизии им. Дважды Героя Советского Союза генерал-полковника С.А. Ковпака

Ф. 64 – коллекция документов партизанского соединения А.Н. Фёдорова

Ф. 65 – коллекция документов партизанского соединения М.И. Наумова

Ф. 66 . – коллекция документов партизанского соединения А.Н. Сабурова.

Центральний державний архів органів вищої влади і управління України (ЦДАВОВіУУ) (Центральный государственный архив органов высшей власти и управления Украины, город Киев)

Ф. 3833 – документы Украинской повстанческой армии

Ф. 3836 – документы Украинской повстанческой армии

Ф. 3837 – документы Украинской повстанческой армии

Ф. 3959 – документы Украинского центрального комитета

Опубликованные документы

1. Альянс: ОУН-СС / Публ. подг. В. Заречный // ВИЖ. 1991. № 4.

2. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. У двох книгах. Книга перша. – Київ, Либідь-Військо України, 1994.

3. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953. – Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У двох книгах. Книга друга. – Київ, Либідь-Військо України, 1994.

4. Боротьба й діяльність ОУН під час війни // Український історичний журнал. 2000. № 2.

5. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. Літопис УПА. Нова серія. Т. 3 – Київ-Торонто: „Літопис УПА”, 2001.

6. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга перша: 1943-1945. Літопис УПА. Нова серія. Т. 4 – Київ-Торонто: „Літопис УПА”, 2002.

7. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга друга: 1946-1947. Літопис УПА. Нова серія. Т. 5 – Київ-Торонто: „Літопис УПА”, 2002.

8. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга третя: 1948. Літопис УПА. Нова серія. Т. 6 – Київ-Торонто: „Літопис УПА”, 2003.

9. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга четверта: 1949. Літопис УПА. Нова серія. Т. 7 – Київ-Торонто: „Літопис УПА”, 2003.

10. Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943-1944. Документи і матеріали. / Упор. О. Вовк, І. Павленко. Літопис УПА. Нова серія. Том 2. – Київ – Торонто, 1999.

11. Кокін С.А. Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондах Державного архіву СБУ. Випуск І. – Київ, 2000.

12. Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань. Біографії генералів та адміралів українських військвих формацій першої половини ХХ століття. – Львів, 1995.

13. Комар В.Л. „Українське питання” в політици урядів Польщі (1926-1939 рр.) // Український історичний журнал. 2001. № 5.

14. Косик В.М. Розкол ОУН (1939-1940). – Львів: Інститут українознавства ім. Крип’якевича НАН України; Львівський державний університет ім. І. Франка, 1997.

15. Лаврентий Берия. Стенограмма июльского Пленума ЦК КПСС и другие документы. Под ред. акад. А.Н. Яковлева. – М., 1999.

16. Материалы «особой папки» Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) по вопросу советско-польских отношений. 1923-1944 гг. / Сб. док-тов. Ред. И.И. Костюшко – М.: «Логос», 1997.

Медична опіка в УПА. / Редактор Модест Ріпецький. Літопис УПА. Том 23. – Торонто-Львів: „Літопис УПА”, 1992-1993.

18. НКВД и польское подполье (По «Особым папкам И.В. Сталина) / Отв. ред. А.Ф. Носкова. – М: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1994.

19. Органы Государственной безопасности в Великой Отечественной войне / Сб. док-тов. Том I. Накануне. Книга вторая (1 января – 21 июня 1941 г.) – М.: А/О «Книга и бизнес», 1995.

20. Органы Государственной безопасности в Великой Отечественной войне / Сб. док-тов. Том I. Накануне. Книга первая (ноябрь 1938 г. – декабрь 1940 г) – М.: А/О «Книга и бизнес», 1995.

21. Органы Государственной безопасности в Великой Отечественной войне / Сб. док-тов. Том ІІ. Книга 1. Начало. 22 июня-31 августа 1941 года. – М.: «Русь», 2000.

22. Органы Государственной безопасности в Великой Отечественной войне / Сб. док-тов. Том ІІ. Книга 2. Начало. 31 августа-31 декабря 1941 года. – М.: «Русь», 2000.

ОУН і УПА у другій світовій війні // Українській історичний журнал. 1994 - №2-6; 1995 № 1-3,5.

24. ОУН на службе у фашизма. / Публ. подг. Каптелов Б.И. // ВИЖ. - М., 1991. - № 5.

25. Пограничные войска СССР. 1939 - июнь 1941: Сборник документов и материалов. - М.: Наука, 1970.

26. Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне, 1941: Сборник документов и материалов. – М.: Наука, 1976.

27. Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне. 1942-1945 / Сб. документов и материалов. – М.: Наука, 1976.

28. Пограничные войска СССР, май 1945-1950: Сборник документов и материалов. – М.: Наука, 1975.

29. Полтава П. Хто такі бандерівці та за що вони борються. – Дрогобич: Відродження, 1994.

30. Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944-1953 рр. Нові документи і матеріали. – Київ: “Дніпро”, 1998.

31. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нови документи і матеріали. – Київ: „Дніпро”, 1996.

32. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Документы и материалы. В 3-х тт. – Киев: Наукова думка, 1985.

33. Україна в Другій Світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. Т. 1 / Упор. і предм. В. Косика. – Львів, 1997.

34. Україна в Другій Світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1941-1942). Т. 2 / Упоряд. В.М. Косика. – Львів, 1998.

35. Україна в Другій Світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1942-1943). Т. 3 / Упоряд. В.М. Косика. – Львів, 1999.

36. Україна в Другій Світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1944-1945). Т. 4 / Упоряд. В.М. Косика. – Львів, 2000.

37. Українська головна визвольна рада. Документи, офіційні публікації, матеріали. / Зібрав Євген Тендера. Редактор Петро Й. Потічний. З англійським вступом і резюме. Літопис УПА. Том 26. – Торонто-Львів: „Літопис УПА”, 2001.

38. Українське державотворення. Акт 30 червня 1941. Збірник документів і матеріалів. – Львів-Київ: „Піраміда”, 2001.

39. УПА в світлі німецьких документів. Книга друга. Червень 1944 – квітень 1944. Зібрав і впорядкував Тарас Гунчак. З англійськими й українськими резюме. Літопис УПА. Том 7. – Торонто: Видавництво “Літопис УПА”, 1983.

40. УПА в світлі німецьких документів. Книга перша. 1942 – червень 1944. Зібрав і впорядкував Тарас Гунчак. З англійськими й українськими резюме. Літопис УПА. Том 6. – Торонто: Видавництво “Літопис УПА”, 1983.

41. УПА в світлі польських документів. Книга перша: Військовий суд Оперативної групи „Висла”. Опрацював і впорядкував Євген Місило. З українськими й англійськими резюме. Літопис УПА. Том 22. – Торонто: „Літопис УПА”, 1992.

42. Хрущёв Н.С. Освобождение украинских земель от немецких захватчиков и очередные задачи восстановления народного хозяйства советской Украины / Доклад председателя СНК УССР на VI сессии Верховного совета УССР 1 марта 1944 года в г. Киеве. – М.: Госполитиздат, 1944.

43. Чорний ліс. Видання команди Станиславівського тактичного відтинка УПА (Чорній ліс), 1947 – 1950. Передрук підпільного журналу УПА. Книга друга, 1948-1950. З англійськими резюме. Літопис УПА. Том 4. - Торонто: Видавництво “Літопис УПА”, 1979.

44. Шевченко К. „Я русин был, есмь и буду…» Новое рождение славянского народа // Родина. 2002. № 3.

45. Armia Krajowa w dokumentach, 1939-1945. Tom. II. Czerwiec 1941 – kwiecień 1943. – WrocŌ aw-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy imeni Ossolińskich, 1990.

46. Armia Krajowa w dokumentach, 1939-1945. Tom. III. Kwiezen 1943 – lipiec 1944. – Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy imeni Ossolińskich, 1990.

47. Das Problem der West-Ukraine. – Berlin: Herausgegeben vom Ukrainischen Pressedienst, 1939.

48. Ukraine von gestern und heute / Herausgegeben vom Ukrainischen Pressedienst. – Berlin: Bernard & Graefe, 1939.

Дневники, мемуары

1. Бульба-Боровець, Т. Армія без держави. Слава і трагедія украинського повстанського руху. Спогади. - Київ-Торонто-Нью-Йорк: Фундація імені О. Ольжича, Фундація ім С. Петлюри, 1996.

2. Вершигора П.П. Рейд на Сан и Вислу. – Киев: Политиздат Украины, 1987.

3. Гогун А. Украинская повстанческая армия в воспоминаниях последнего главнокомандующего [Интервью с Василием Куком] // Новый Часовой. СПб. 2004. № 15-16.

4. Григоренко П. В подполье можно встретить только крыс... - М.: «Звенья», 1997.

5. Група УПА „Говерля”. Книга друга: Спомини, статті та видання історично-мемуарного характеру. Зібрав і впорядкував Петро Соболь. З англ. резюме. Літопис УПА. Т. 19. – Торонто-Львів: „Літопис УПА”, 1999.

6. Данилюк М. (Блакитний) Повстанський записник. – Київ: Видавництво ім. О. Теліги, 1993. – Репринтне видання 1968 р.

7. Волинь и Полісся. Німецька окупація. Книга третя. Спомини учасників з англійськими резюме. Редакція Євгена Штендери. Літопис УПА. Том 5. – Торонто: Видавництво “Літопис УПА”, 1984.

8. Західня Україна під большевиками. IX.1939-VI.1941 / Збірник за редакцією Мілени Рудницької. – Нью-Йорк: Наукове товариство ім. Шевченка в Америці, 1958.

9. Iдея i чин: орган проводу ОУН, 1942-1946. / Редакція Євгена Штендери. Літопис УПА. Том 24. – Торонто-Львiв: Видавництво «Літопис УПА», 1995.

10. На зов Києва. Український націоналізм у Другій світовій війні / Збірник статей, спогадів і документів. – Торонто-Нью-Йорк: „Новий шлях”, 1985.

11. Ковпак С.А. Від Путивля до Карпат. – Львів: Каменяр, 1980.

12. Макивка С. Непокорённые окраины / Авторизированный перевод с украинского И. Карабутенко. – М.: Молодая гвардия, 1959.

13. Мондич М. СМЕРШ. (Год в стане врага). – Frankfurt a/M: Посев, 1984.

14. Краснов Н.Н. младший. Незабываемое. 1945-1956. – Нью-Йорк: Издательство книжный магазин Р.М. Васильева, 1960.

15. Лебедь М. Українська Повстанська Армія, ії генеза, ріст і дії у визвольнії боротьбі українського народу за Українську Самостійну Соборну Державу. Ч. 1. Німецька окупація України. (Репринтне видання) – Дрогобич, 1993.

16. Медведев Д.Н. Сильные духом. Роман. – Донецк: Донбасс, 1990.

17. Петренко Р. („Юрко”, „Омелько”) За Україну, за її волю (спогади). / Редактор Галина Петренко. Літопис УПА. Том 27. – Торонто-Львів: „Літопис УПА”, 1997.

18. Ребет Л. Світла і тіні ОУН. – Мюнхен, 1964.

19. Санников Г.З. Большая охота. Разгром вооружённого подполья в Западной Украине. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

20. Сергійчук В. Трагедія Волині (Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни) (Частина 1) // Визвольний шлях. 2003. № 2.

23. Стахів Є. Крізь тюрми, підпілля й кордони: Повість мого життя / Передм. М.Ф. Слабошпицького. – Київ: Рада, 1995.

24. Строкач Т.А. Наш позивний – „Свобода”. / Літературний запис Павла Артамонова. – Київ: Радянський письменник, 1964.

23. Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950 годы. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997.

24. Тополь М.Л. Виза на убийство // Военно-исторический журнал. 1990. № 11.

25. Тяжёлые слова: Судьбы восточных рабочих. – СПб.: «Мемориал», 2000.

26. Хейфец М. Избранное. В 3 Т. Т. 3: Украинские силуэты; Военнопленный секретарь. – Харьков: Фолио, 2000.

27. Хрущёв Н.С. Время. Люди. Власть. (Воспоминания). Книга I. — М., 1999.

28. Bräutigam O. So hat es sich zugetragen. Ein Leben als Soldat und Diplomat. – Würzburg: Holzner-Verlag, 1968.

29. Węgierski J. W lwowskiej Armii Krajowej. – Warszawa: PAX, 1989.

30. Yones, E. Die Strasse nach Lemberg: Zwangsarbeit und Widerstand in Ostgalizien 1941-1944 / Bearbeitet von Susanne Heim. Aus dam Hebraeischen uebersetzt im Auftrag der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Verfolgung der NS-Verbrechen, Ludwigsburg. – Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1999.

Опубликованная литература

1. Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова 1944-1945 гг. – СПб.: «Русско-балтийский информационный центр «БЛИЦ»», 2001.

2. Аптекарь П. НКВД против расшитых сорочек. Внутренние войска и национальное движение на Западной Украине // Родина. 1998. № 8.

3. Безсмертя: Книга пам’яті України, 1941-1945. – Київ: „Книга пам’яті України”, 2000.

4. Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939-1945). – Львів, 2003.

5. Васюта І.К. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918-1939 рр). // Український історичний журнал. 2001. № 5.

6. Вегеш М.М., Задорожний В.Є. Карпатська Україна в 1938-1939 рр.: деякі аспекти соціально-економічного й політичного розвитку // Український історичний журнал. 1995. № 2.

7. Вейгман, Сергей. Батальон «Нахтигаль»: Сражения после войны // Столичные новости. 30.01.2002. № 199. (http://cn.com.ua/N199/history/history.html)

8. Вейгман, Сергей. Дубль-2 // Столичные новости. 21.07.2001. № 183. (http://cn.com.ua/N183/history/date/date.html)

9. Вейгман, Сергей. На войне не принято смеяться // Столичные новости. 05.02.2002. № 200. (http://cn.com.ua/N200/society/history/history.html)

10. Великая Отечественная война в оценке молодых: Сб. статей студентов, аспирантов, молодых учёных. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1997.

11. Вовк О. Василь Івахів – перший Командир Української Повстанської Армії // Визвольний шлях. 2003. № 2.

12. Вовк О. До питання утворення Української повстанчої армії під проводом ОУН СД // Архіви України. 1995. №. 1-3 (236).

13. Врублевский А. Польша. – М.: Соцэкгиз, 1936.

Вторая мировая война: Актуальные проблемы. - М.: Наука, 1995.

15. Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 г. до наших дней. В 3-х томах. - М.: «МИК», 1995.

16. Герои Советского Союза: Историко-статистический сборник / Д.Н. Артамонов, А.А. Бабаков, Н.В. Борисов и др.; / Под ред. И.Н. Шкадова. – М.: Воениздат, 1984.

17. Гогун А. Украинско-польская партизанская война 1943-1944 гг. // Клио (журнал для учёных). СПб. 2003. № 4 (23).

18. Гогун А. Эрих Кох и Сидор Ковпак на “кресах всходних” // Новая Польша. № 7-8 (66-67) 2005.

19. Горелов Н., Борисёнок Ю. Крыса в пасти удава. «Украинская держава» на львовском Рынке // Родина. 2003. № 2.

20. Горєлов М.Є. Дмитро Донцов: штрихи до політичного портрета // Український історичний журнал. 1995. № 2.

21. Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933 / Пер. с англ. – М.: РОССПЭН, 2001.

22. Даниленко В.М., Баран В.К. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-і рр.) / Україна крізь віки. Том 13. – Київ: „Альтернативи”, 1999.

23. Дейчаківський І. Ямниця: історія села, долі людей. – Львів: Каменяр, 1994.

24. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – Сучасність, 1968.

25. Дуда А., Старик В. Буковинський Курінь в боях за українську державність. 1918-1941-1944. – Київ-Чернівці: Накладом Товариства „Український Дім в Чернівцях”, 1995.

26. Дужий, Петро. Степан Бандера – символ нації: Ескізний нарис про життя і діяльність провідника ОУН / У двох частинах. Частина перша. – Львів: ”Галицька Видавича Спілка”, 1996.

27. Евсеев И.Ф. Народные Комитеты Закарпатской Украины – органы государственной власти (1944-1945). – М.: Госюриздат, 1954.

28. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Volume II/5 – Paris – New-York: Видавництво „Молоде Життя”, 1966.

29. Здалека про близьке. – Львів: Меморіал, 1992.

30. Ільюшин І.І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. - Київ, 2001.

31. Ільюшин І.І. Ставлення польського емігрантського уряду в Парижі та Лондоні й польського підпілля у Львові до українського питання в 1939-1941 рр. // Український історичний журнал. 1999. № 6.

32. История Украинской ССР в 10 т. Т. 8. Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945). – Киев: «Наукова думка», 1984.

33. Історія України в особах: XIX-XX ст. / І. Войцехівська, (кер. авт. кол.), В. Абніцов, О. Божко та ін. – Київ: Україна, 1995.

34. Історія української еміграції. / За ред. проф. Б.Д. Лановика. – Київ: „Вища школа”, 1997.

35. Кентій А.В. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946-1956 рр.) – Київ: Інститут історії НАН України, 1999.

36. Кентій А.В. Нариси історії Організації українських націоналістів в 1929-1941 рр. – Київ: Інститут історії НАН України, 1998.

37. Кентій А.В. Нариси історії Організації українських націоналістів в 1941-1942 рр. – Київ: Інститут історії НАН України, 1999.

38. Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1942-1943 рр. – Київ: Інститут історії НАН України, 1999.

39. Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1944-1945 рр. – Київ: Інститут історії НАН України, 1999.

40. Кисіль З.Р. Українське воєнно-історичне товариство (1920-1939) // Український історичний журнал. 2001. № 2.

41. Клоков В.Я., Ордин А.В. Великий освободительный поход Красной Армии. – Воронеж: Воронежское областное книгоиздательство, 1940.

42. Коваль М.В. Україна в Другій Світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.) / Україна крізь віки. Том 12. – Київ: „Альтернативи”, 1999.

43. Комар В.Л. „Українське питання” в політици урядів Польщі (1926-1939 рр.) // Український історичний журнал. 2001. № 5.

44. Коммунизм, террор, человек. Дискуссионные статьи на тему «Чёрной книги коммунизма» / Сост. С. Кройцбергер, И. Маннтойфель, А. Штейнингер, Ю. Унзер. Пер. с нем. – Киев: «Оптима», 2001.

45. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Пер. із фр. Романа Осадчука. – Париж – Нью-Йорк – Львів, 1993.

46. Косик В. Українська повстанська армія. Короткий історичний огляд. – Київ, 1999.

47. Краткая история Польши. - М.: Наука, 1993.

48. Кричевський Р. ОУН в Україні – ОУНЗ і ЗЧ ОУН. Причиною до історії українського націоналістичного руху. - Львів: Меморіал, 1991.

49. Лебедева Н.С. Катынь: Преступление против человечества. - М.: «Прогресс»-«Культура», 1996.

50. Матвеев Г. Четыре выстрела дракона. Покушение на Пилсудского (25 сентября 1921 г.) // Родина. 1998. № 8.

51. Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 гг. – М.: Вече, 2001.

52. Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. Перший том: 1920-1939. За редакцією С. Ленкавського. – Мюнхен-Лондон-Нью-Йорк: Українське видавництво, 1968.

53. Мірчук П. Роман Шухевич (Ген. Тарас Чупринка). Командир армії безсмертних. – Нью-Йорк – Торонто – Лондон: Товариство Колишніх вояків УПА в ЗСА, Канаді і Європі, 1970.

54. Мірчук П. Українська повстанська армія. 1942-1952. / Репринтне відтворення видання 1953 року (Мюнхен). Підготовив до друку Михайло Стасюк. – Львів: Книгозбірня „Просвіти”, 1991.

55. Национальный вопрос в СССР. – Б.г., 1975.

56. Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні. Збірник матеріалів Першої міжнародної наукової конференції. – Львів, 25-26 червня 1991 р. – Київ-Львів, Інститут української археографії, АНУ, УЦЕДОК, 1993.

57. Парсаданова В.С. Депортация населения из Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939-1941 гг. // Новая и новейшая история. 1989. № 2.

58. Патриляк І.К. Військові плани ОУН (б) у таємній Інструкції Революційного проводу (травень 1941 р.) // Український історичний журнал. 2000. № 2.

59. Патриляк І.К. Військовотворчі заходи ОУН (б) у липні-вересні 1941 р. // Український історичний журнал. 2001. № 4.

60. Патриляк І.К. Легіони Українських Націоналістів (1941-1942): історія виникнення та діяльності. – Київ: Знання, 1999.

61. Патриляк І.К. Націоналістичний партизанський рух на території Західної України влітку 1941 р. // Український історичний журнал. 2000. № 4.

62. Піддубний І.А. Політичне життя українців Північної Буковини у перше міжвоєнне десятиліття (1918-1928) // Український історичний журнал. 2001. № 5.

63. Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века. Энциклопедия. – М.: РОССПЭН, 1996.

64. Поліщук В. Гірка правда. Злочинність ОУН-УПА (Сповідь українця). – Торонто, 1994.

65. Поспеловский Д. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР. Учебное пособие. – М.: Библейско-Богословский Институт св. Апостола Андрея, 1996.

66. Резников К. Украинцы и русские: идеология противостояния // Москва. 1996. № 4.

67. Репрессии против поляков и польских граждан / Исторические сборники «Мемориала». Вып. 1. – М.: Звенья, 1997.

68. Ржезач Т., Цуркан В. Разыскиваются… - М.: «Прогресс», 1988.

69. Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції 20-50-ті роки XX ст. – Київ: Наукова думка, 1994.

70. Русначенко А. Народ збурений: Нац.-визвол. рух в Україні й нац. рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-50-х роках. – Київ: Унів. вид-во „Пульсари”, 2002.

71. Русначенко А.М. Розумом і серцем. Українська суспільно-політична думка 1940-1980-х років. – Київ: „KM Academia”, 1999.

72. Савченко В.Н. Восточнославянско-польское пограничье 1918-1921 гг. (Этнополитическая ситуация и государственно-политическое размежевание). – М.: РАН, ЦЕСЛАВ, 1995.

73. Семиряга М.И. Коллаборационизм: Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. – М.: РОССПЭН, 2000.

74. Семиряга М. Предатель? Освободитель? Жертва? // Родина. 1991. № 6-7.

75. Скоробогатов А.З. ОУН у Харкові за часів окупації 1941-1943 років // Український історичний журнал. 1999. № 6.

76. Содоль П. Українська повстанча армія, 1943-1949. Довідник. Ч. 1. – Нью-Йорк: „Пролог” – Тернопіль: „Лілія”, 1994.

77. Содоль П. Українська повстанча армія, 1943-1949. Довідник. Ч. 2. – Нью-Йорк: „Пролог” – Тернопіль: „Лілія”, 1995.

78. Соколов Б.В. Оккупация. Правда и мифы. - М.: АСТ-Пресс — «Книга», 2002.

79. Соколов, Борис. Украинские повстанцы // Набат. 31.03.02 (http://gazetanabat.narod.ru/31.03.02/ukrainskie_uk_ros.htm)

80. Сорокина, Ольга. Этнические движения в СССР и вторая мировая война // 1 сентября. 01.02.2002. http://www.1september.ru/ru/his/2002/06/2.htm

81. Субтельный О. Украина: история. – Киев: Либідь, 1994.

82. Тинченко, Ярослав. Как погиб Роман Шухевич // Киевский телеграф № 2. 01.02.2001. / http://www.k-telegraph.kiev.ua/N2/history.htm

83. Тинченко, Ярослав. Легендарный полковник УПА // Киевские ведомости. №232 (2746), 22 октября 2002

84. Ткаченко С.Н. Повстанческая армия (Тактика борьбы) / под общ. ред. А.Е. Тараса / Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000.

85. Ткачов С. Польсько-український трансфер населення 1944-1946 р.р. – Тернопіль, 1997.

86. Україна партизанська. Партизанські формування та органи керівництва ними (1941-1945 рр.): Науково-довідне видання / Автори-упорядники: О.В. Бажан, А.В. Кентій, В.С. Лозицький та ін.; Редкол.: В.А. Смолій та ін. – Київ: Парламентське видавництво, 2001.

87. Українська дивізія “Галичина”. Історико-публіцистичний збірник. Редактори-упорядники М. Слабошпицкий, В. Стеценко. – Київ-Торонто: ТОВ “Негоціант-Плюс”, 1994.

88. Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. В 3-х тт. – Киев: Политиздат, 1975.

89. Ульянов Н. Происхождение украинского сепаратизма. – Нью-Йорк, 1966.

90. Филиппов С. «Освобождение» // Карта. № 10-11. 2001. http://www.hro.org/editions/karta/nr1011/filip.htm

91. Чайковський А.С. Невідома війна. Партизанський рух в Україні 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика. – Київ: „Україна”, 1994.

92. Чередниченко В.П. Анатомия предательства: Украинский буржуазный национализм – орудие антисоветской политики империализма. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1983.

93. Чугунов А.И. Граница накануне войны. – М.: Воениздат, 1985.

94. Шанковський Л. Українська Повстанська Армія. – Виннипег, 1953. (Історія Українського війська. Ч. 4.); То же. Київ, 1991.

95. Chiari, Bernhard. Grenzen deutscher Herrschaft. Voraussetzungen und Folgen der Besatzung in der Sowjetunion // Die deutsche Kriegsgesellschaft // Deutschen Reich und Zweiten Weltkrieg. Band 9/2. – München, 2005.

96. Gross, Jan T. Die Sowjetisiserung Ostpolens, 1939-1941 // Zwei Wege nach Moskau: Vom Hitler-Stalin Pakt zum “Unternehmen Barbarossa” / Bernd Wegner (Hrsg.). – München: Piper, 1991.

97. Gross, Jan. Und wehe, du hoffst.... Die sowjetisierung Ostpolens nach dem Hitler-Stalin-Pakt 1939-1941 / Übersetzt aus dem Amerikanischen von Anni Pott. – Basel-Wien: Herder Taschenbuch, 1988.

98. Motyka, Grzegorz. Tak było w Bieszczadach: walki polsko-ukraińskie, 1943-1948. - Warszawa: Volumen, 1999.

99. Motyka, Grzegorz, Wnuk, Rafał. Pany i rezuny: Współpraca AK-WIN i UPA. 1945-1947. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 1997.

100. Musial, Bogdan “Kontrrevolutionäre Elemente sind zu erschießen”: Die Brutalisierung des deutsch-sowjetischen Krieges im Sommer 1941. – Berlin - München: Propyläen, 2000.

101. Seidler, Franz W. Die Wehrmacht im Partisanenkrieg. – Selent: Pour le Merite, 1999.

101. Szcześniak A, Szota W. Droga do nikąd. Działalność organizacji ukraińskich nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce. – Warszawa: Wydawnictwo ministerstwa oborony narodowej, 1973.

Диссертации

Ільюшин І. Армія Крайова і українсько-польське протистояння в Західній Україні (1939-1945 рр.) / Дис. на здоб. наук. ступ. докт. іст. наук. – Київ: Державний универсітет ім. Т.Г. Шевченка, 2002.

Озимчук О.Б. Антифашистська боротьба ОУН-УПА в роки Другої світової війни (період 1941-1944 рр.) на матеріалах Волині / Дис. на здоб. наукового ступеня кандидата історичних наук. – Рівне: Рівненський державний педагогічний інститут, 1995.

Патриляк І.К. Діяльність Організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940-42 роках (військовий аспект) / Дис. на здоб. наукового ступеня кандидата історичних наук. – Київ: Державний универсітет ім. Т.Г. Шевченка, 2001.

Интернет-сайты

http://www.agentura.ru/dossier/russia/kgb/ukraina/sb/

http://www.az.ru/upa/index.htm

http://www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/9677/rusenukr.html

http://ggorelik.narod.ru/LeHaim_W/LeHaim_W5.htm

http://jb.rovno.ua/~yupi/1/003.html

http://www.koza.kiev.ua/

http://luzicane.boom.ru/rusiny.htm

http://mykolaplaviuk.kiev.ua/

http://www.samisdat.ru/5/55/553-5gl.htm

http://sesna.tripod.com/ukraine/8C.HTM

http://slavic-legion.narod.ru/

http://www.ukraine.ru/catalog/parties/kun.html

http://www.ukrlife.org/main/tribuna/bndrfobia.html

http://www.ukrnationalism.org/